ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

Lighthouse Enterprise အား ၁၉၉ဝခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး OK Brother Enterprise အား ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း U Kyu Family Trading အား ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားသည္ သီးႏွံအေျခခံေသာထြက္ကုန္မ်ား (ဥပမာ-ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ေရာ္ဘာ)တို႕အား ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႕ တင္ပို႕လွ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ ဂ်ဳံေစ့မ်ား၊ မုန္႕ဖုတ္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္သံုးဆီႏွင့္ ကားတာယာမ်ားကိုလည္း ျပည္ပႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ တင္သြင္းလွ်က္ရွိပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။