အတတ္ပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္သီးသန္႕ထုတ္ကုန္မ်ား - ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း

ဦးၾကဴမိသားစုတြင္ မည္သည့္မုန္႕လုပ္ငန္း ျပႆနာမ်ဳိးအတြက္မဆို ေလ်ာ္ညီမွန္ကန္ေသာ အေျဖတခုရွိစျမဲျဖစ္ပါသည္။ မုန္႕ဖုတ္ပညာရွင္တိုင္းသည္ မ်ားျပားလွေသာဂ်ဳံမႈန္႕အမ်ဳိးအစားမ်ား အနက္မွ ၄င္းတို႕လိုခ်င္သည့္အမ်ဳိးအစားရသည္အထိ အတိအက်ရွာေဖြႏိုင္ၾကပါသည္။ မိမိတို႕အေနျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႕၏ မုန္႕တိုက္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ သင့္တင့္ေသာအေျဖတခုအား တစ္ဦးခ်င္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ မိမိတို႕၏ မုန္႕ဖုတ္ပညာရွင္မ်ားသည္လည္း လူႀကီးမင္းတို႕ မုန္႕စမ္းသပ္သည့္ကာလအတြင္း ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရန္အတြက္ အျမဲအသင့္ရွိေနၾကပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစမ္းသပ္ျပသေပးျခင္းႏွင့္ေလ့က်င့္ျခင္း

မိမိတို႕၏ မုန္႕ဖုတ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ လူႀကီးမင္းတို႕၏ မုန္႕တိုက္မ်ားသို႕ မုန္႕ႏွင့္ဆက္စပ္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေဝမွ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ တဆက္တည္းမွာပင္ အေကာင္းမြန္ဆံုးႏွင့္ အရသာအျပည့္စံုဆံုး မုန္႕ရလဒ္မ်ား ရရွိရန္အတြက္လည္း လုပ္ငန္းခြင္၌ ေလ့က်င့္ျပသေပးႏိုင္ပါသည္။

လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မိမိတို႕မွ သိပၸံနည္းက်ေသာခ်ည္းကပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အညီ မုန္႕ဖုတ္သင္ခန္းစာမ်ား သင္ၾကားရန္အတြက္ မုန္႕ပညာသင္တန္းေက်ာင္းကိုလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္႕ဖုတ္ျခင္းအတြက္ အသစ္စတင္သင္ယူလိုသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏အရည္အေသြးပိုမိုတက္လိုေသာမုန္႕ပညာရွင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႕၏ အရည္အေသြးျပည့္သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားမွ ျပသေပးရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ လူအနည္းစုသင္တန္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဦးခ်င္းအနီးကပ္ျပသေပးႏိုင္ေပးရန္အတြက္ သင္ၾကားေရးဆရာမ်ားမွလည္း လူႀကီးမင္းတို႕ႏွင့္အတူတကြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနၾကပါသည္။


စိတ္ပါဝင္စားပါက [email protected] သို႔ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။