ေရာ္ဘာသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

ေရာ္ဘာသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

Lighthouse Enterprise သည္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသံုးစက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ေရာ္ဘာသန္႕စင္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးဦးေဆာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ တိုင္းျပည္၏ ေရာ္ဘာဦးေဆာင္တင္ပို႕သူတစ္ဦး အျဖစ္ရပ္တည္ေနၿပီး ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အမွတ္စဥ္ (၆၈)ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အမွတ္စဥ္ (၉၉)ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးသီး တိုင္းျပည္၏ အခြန္ထမ္းေဆာင္ထိပ္တန္းစာရင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။