အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း

အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္း

ဦးၾကဴမိသားစုအိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ေခါင္တြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္လူထု အသံုးျပဳေနထိုင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအားအေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အခ်က္အျခာေနရာမ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၊ အားကစားခန္းမမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။