ဓါတ္ခြဲခန္း

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ဂ်ဳံေစ့၊ ဂ်ဳံမႈန္႕ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ ထြက္ရွိလာေသာဂ်ဳံမႈန္႕မ်ား၏ အရည္အေသြးတည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ျခင္းရွိ/မရွိကို စဥ္ဆက္မျပတ္လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ေခတ္မွီမုန္႕ဖုတ္ခန္းတို႕လည္း ထားရွိပါသည္။ ယေန႕ေခတ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္အတူ ဂ်ဳံမႈန္႕သံုးစြဲသူလုပ္ငန္းစုမ်ားထံသို႕ အရည္အေသြး တည္ၿငိမ္ေကာင္းမြန္ေသာဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားကို ေပးပို႕ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ဆင့္တိုင္းတြင္ နမူနာဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားအား မိမိတို႕လိုခ်င္သည့္အရည္အေသြးေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ အဆင့္ဆင့္က်ယ္ျပန္႕ေသာဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွသာ ဂ်ဳံမႈန္႕၏ ျဒပ္ႏွင့္ရုပ္ဂုဏ္သတၱိမ်ားကို မွန္ကန္စြာအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ထိုသို႕ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္၍ ရရွိလာေသာအေျဖမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံကာ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ထုတ္ကုန္မ်ား၏ တည္ျငိမ္ေသာအရည္အေသြးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဝါရင့္မုန္႕ပညာရွင္မ်ားသည္ မုန္႕ဖုတ္စမ္းသပ္ခန္းတြင္ ဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားႏွင့္ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို အဆင့္အဆင့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေန႕စဥ္လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဂ်ဳံမႈန္႕၏အရည္အေသြးကို မုန္႕အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳုလုပ္စမ္းသပ္ၿပီး ထြက္ရွိလာေသာမုန္႕မ်ား၏အရသာ၊ အရည္အေသြးမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကိုသာ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရပါသည္။