ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္

လုပ္ငန္းဦးတည္ခ်က္

ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိေစ်းကြက္မ်ားသို႕ ဂ်ဳံမႈန္႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးၿပီး အက်ဳိးတူလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္အားထားရေသာစီးပြားဖက္ျဖစ္လာရန္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

  • မိမိတို႕သည္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္အေကာင္းမြန္ဆံုးဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားကို အျမင့္ဆံုးတန္ဖိုးရရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္သြားပါမည္။
  • မိမိတုိ႕သည္ နည္းပညာဆိုင္ရာလိုအပ္သည့္ဗဟုသုတမ်ားကိုေဖာက္သည္ႀကီးမ်ား၏လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးထြားႏုိင္ရန္အတြက္လည္း မွ်ေဝေပးသြားပါမည္။
  • မိမိတို႕ဝန္ထမ္းမ်ားတိုးတက္ေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းေကာင္းမ်ားထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ အားေပးေထာက္ပံ့ၿပီး အတူတကြ ေအာင္ျမင္ႀကီးထြားျခင္းကိုေရွးရႈေသာလုပ္ငန္းခြင္ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လည္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
  • မိမိတို႕သည္ လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၏ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ လုပ္ငန္း၏ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။