အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း

Unique Quality အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္း ႏွင့္စီးပြားတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္အား ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေစရန္တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားတစ္ခုျဖစ္ေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ တဒဂၤအတြင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္၌ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ေငြေခ်းယူသူေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။