ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ား

Advance Media Group သည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားအားဆက္သြယ္ေပးျခင္း၊ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ သတင္းပို႕ျခင္းတို႕ေဆာင္ရြက္ရန ္ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ Auto World အမည္ျဖင့္ဂ်ာနယ္အား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေစ်းကြက္သို႕အဓိကထား ထိုးေဖာက္ရန္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သီးသန္႕ဂ်ာနယ္အား စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.awjmyanmar.com သို႕ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။