အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း

ဦးၾကဴမိသားစုအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံသုိ႕လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္မိန္႕ရ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းစုသည္ (CMP) စနစ္ (ညွပ္၊ခ်ဳပ္၊ထုတ္)ကိုအသံုးျပဳလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။