ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား

MBS ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာ္ၾကားမႈအခုိင္အမာရရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာျပည္တဝွမ္းရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အေထြေထြကန္ထရိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲျခင္းတို႕အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

North East Dragon ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံ ေဆာက္လုပ္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေရးတြင္ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အမ်ားအျပားပါဝင္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။