စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း

စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း

အရည္အေသြးျမင့္ဂ်ဳံေစ့၏ ရွင္သန္ႀကီးထြားမႈႏွင့္ ျဖစ္ထြန္းေျခရွိမႈတို႕ကို စမ္းသပ္လိုေသာရည္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဦးၾကဴမိသားစု စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအား တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ အေတြ႕အၾကံဳရွိလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဧကေပါင္း ၄ဝဝဝခန္႕တြင္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက [email protected] သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။