Company Profile

ကုမၸဏီအက်ဥ္း

မိမိတို႕ဦးၾကဴမိသားစုလုပ္ငန္းသည္ ၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ဳံမႈန္႕ေရာင္းခ်ျခင္းကို ကနဦးစတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ခုႏွစ္တြင္ ဦးၾကဴမိသားစုသီးႏွံႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဂ်ဳံမႈန္႕ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ အရည္အေသြးျပည့္ ဂ်ဳံမႈန္႕မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေခတ္မွီႀကိတ္ခြဲနည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းအေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း ဦးၾကဴမိသားစုသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အလို႕ငွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ၊ သံုးစြဲသူအႀကိဳက္သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ေသာ ၊က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာဂ်ဳံမႈန္႕မ်ား ကိုထုတ္လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဂ်ဳံမႈန္႔စားသံုးသူ ေစ်းကြက္၏ ၅၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ရယူထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီမွ က်ယ္ျပန္႕ေသာဂ်ဳံမႈန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးပို႕ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းမဲ့ေသာ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးခုႏွစ္ထိကုမၸဏီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၁)ၿမိဳ႕နယ္၌ ရုံးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ ဂ်ဳံမႈန္႔ ပူးေပါင္းေရာင္းခ်ေပးသူေပါင္း ၄ဝဝဝေက်ာ္ခန္႕ထိ ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ေဖာက္သည္ႀကီးမ်ား၏ မုန္႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမို အေထာက္အပ့ံျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္မိမိတို႕ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အတတ္ပညာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ပုံမွန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ဥကၠဌႀကီး၏အမွာစကား …

မိမိအေနျဖင့္ ဦးၾကဴမိသားစုသီးႏွံႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္အား စိတ္ဝင္တစားရွိၾကသူမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ မိမိတို႕၏ ကုမၸဏီအဆင့္ဆင့္ဆက္ခံပံုႏွင့္ ဂ်ဳံမႈန္႕မ်ား၏အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုကုန္ပစၥည္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဖတ္ရႈေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ မိမိတို႕ဦးၾကဴမိသားစုသီးႏွံႏွင့္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ဂ်ဳံမႈန္႕ေစ်းကြက္တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ၊ သံုးစြဲသူအႀကိဳက္သီးသန္႕ထုတ္လုပ္ေသာ၊ ေဘးဥပါဒ္ကင္းေသာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားကိုထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ေသာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူအျဖစ္ နာမည္အခိုင္အမာရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီသည္ မိမိတို႕လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတြင္အက်ဳိးတူပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူအားလံုး၏ ေကာင္းက်ဳိးကို လည္း ေရွးရႈ၍ ဂရုစိုက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ ေန႕စဥ္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ အနည္းဆံုး သန္း(၂ဝ)ေသာ စားသံုးသူမ်ား၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚထားရွိေသာယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ဂ်ဳံမႈန္႕မ်ား၏အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရမႈမွာ မိမိတို႕လုပ္ငန္း၏ ဝိေသသအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္လာရပါသည္။ ဂ်ဳံမႈန္႕လုပ္ငန္း၏သဘာဝအရ မိမိတို႕သည္ ထူးခၽြန္ေသာ၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ၊ အထူးသျဖင့္ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္သာ တေန႕တာခ်င္း အရည္အေသြး အျပည့္မွီဆံုးဂ်ဳံမႈန္႕မ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫႊတ္ၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားအား ေန႕စဥ္ လူအမ်ားစားသံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုလိုထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါသည္။